[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [21]

นางสาวภัทราพรขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวภัทราพร ไชยลาม
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ตื่น
จังหวัด ตาก


นางสาวรุ่งฟ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาก
จังหวัด ตาก


จารุวรรณทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จารุวรรณ แวงวัน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาก
จังหวัด ตาก


นายวิชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิชัย แวงวัน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาก
จังหวัด ตาก


นายวิชัยขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิชัย แวงวัน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาก
จังหวัด ตาก


เสฎฐวุฒิขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เสฎฐวุฒิ หลำคำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาก
จังหวัด ตาก


น.ส.สรัลรัตน์ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
น.ส.สรัลรัตน์ หลำคำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาก
จังหวัด ตาก


นางเบ็ญจวรรณ วงษ์สกุฯขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางเบ็ญจวรรณ วงษ์สกุลวรรณ์ และครอบครัว
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาก
จังหวัด ตาก


วีรวรรณขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วีรวรรณ เดชรุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


นกน้อยขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นกน้อย ต๊ะคำ
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


เจษฎาทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เจษฎา วิเศษคามิน
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


มานพขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มานพ ละแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


ชมภู่ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชมภู่ เครือแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


สนธยาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สนธยา ตานะพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


เพ็ญนภาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เพ็ญนภา ขวัญวารี
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


นางสาวนิรชาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวนิรชา ขำศิริ
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


กิติคุณขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กิติคุณ ใจวงษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุผาแดง
จังหวัด ตาก


ชนะขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ชนะ แก้วพวง
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา
จังหวัด ตาก


วานิชขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วานิช แซ่ย่าง
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา
จังหวัด ตาก


วีรพงศ์ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วีรพงศ์ แสนหาญชัย
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา
จังหวัด ตาก


บัญชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บัญชา อินหล่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา
จังหวัด ตาก


วิชิตขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิชิต อำพลรุ่งโรจน์
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา
จังหวัด ตาก


ณัฏฐิราขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ณัฏฐิรา คำน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไทยพัฒนา
จังหวัด ตาก


นาย วิวัฒน์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย วิวัฒน์ คีรีปรีชา
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระมาด
จังหวัด ตาก


นาง แปะนุขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาง แปะนุ คีรีปนรชา
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระมาด
จังหวัด ตาก


นาย นิพอขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย นิพอ คีรีปรีชา
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ระมาด
จังหวัด ตาก

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
526
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
เทศบาลตำบลวังเจ้า
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร