หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวังเจ้า  
    เลขที่ 789 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000  
    เบอร์โทรศัพท์ : 055-593-106
โทรสาร : 055-593-224
 
 
  การแจ้งเกิด  
  การแจ้งตาย  
  การแจ้งย้ายที่อยู่  
  การทำบัตรประชาชน  
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน  
  การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร  
  การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน  
  การขอเลขหมายประจำบ้าน  
  การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ  
  การรื้อถอนบ้าน  
 


 
 
 
  
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 พ.ค. 2552