หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 
  ชุมชนเเศษฐกิจใน เทศบาลวังเจ้า
 

 
  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า และ ท่อระบายน้ำ
  จัดให้มี และพัฒนาแหล่งน้ำ
  ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
  การวางและจัดทำผังเมือง
 
  หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลวังเจ้า
 

 
  ส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบภายในหมู่บ้านและชุมชน
  สนับสนุนด้านการบรรเทาสาธารณภัย
  การป้องกันอุบัติเหตุทางบก
  ส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
     
 
  ประชาชนใส่ใจในพุทธศาสนา
 
 
  ส่งเสริมจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น
  ปลูกจิตสำนึก และสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
    แก่ประชาชน
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวังเจ้า
 
  สวนสาธารณะในเทศบาลตำบลวังเจ้า
 

 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
  ดำเนินการ สนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และการป้องกัน
    แก้ไขปัญหายาเสพติด
  อาหารปลอดภัย
  รณรงค์การสร้างสุขภาพประชาชน
  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
  จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส
  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและ กิจกรรมด้าน
    นันทนาการ
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
  

ผ้าฝ้ายทอมือ
   
  

ศาลเจ้าพ่อเสือ
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 6 พ.ค. 2552